LLICÈNCIES D'OBRA


Existeixen diferents permisos d'obres en funció del tipus o grau d'intervenció a realitzar. És imprescindible realitzar una consulta prèvia a l'ajuntament perquè aquest determini el permís necessari, la documentació a lliurar i les taxes a abonar segons el tipus d’actuació i la seva ubicació. A la ciutat de Barcelona ens trobem amb 3 tipus de llicències d'obres:

 

COMUNICAT D'OBRA O ASSABENTAT:

És necessari en cas de realitzar obres que no afectin ni la distribució interior ni l'estructura, tals com pintar les parets, canviar els paviments, enrajolats, falsos sostres de pladur, etc.
Aquest tràmit és gratuït i pot realitzar-se totalment online i pel mateix propietari. Es comunica a l'ajuntament que es faran les obres i immediatament es poden començar.

 

COMUNICAT D'OBRES MENORS:

 

LLICENCIA OBRES MAJORS:

Es tracta d'obres més complexes com per exemple d'obra nova, projectes de canvi d'ús, reformes que augmentin la superfície inicial de l'immoble, obres en edificis catalogats, etc.
En tots els casos, es necessita la intervenció d'un arquitecte col·legiat per a la realització, visat del projecte i seguiment del mateix. També s'hauran de pagar les taxes estipulades per l'ajuntament. No obstant això, a diferència de les obres menors, aquestes no poden iniciar-se fins que es concedeixin les llicències corresponents. L'ajuntament analitza i verifica l’adequació del projecte a la normativa vigent i notifica la seva concessió o la denegació en un termini aproximat de 2 a 3 mesos.

-- TORNAR

muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...