LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS


Un canvi d'ús és el conjunt d'operacions i documentació per les quals es garanteix que l'immoble compleix amb totes les disposicions legals que exigeixen les diferents normatives per al nou ús al que es destinarà.

Per obtenir aquesta llicència és necessari que l'immoble compleixi amb la normativa urbanística i els requisits mínims d'habitabilitat i seguretat exigits per al seu nou ús. El Pla General d'Ordenació Urbana dels Ajuntaments poden variar segons la ubicació de l'immoble, per això és imprescindible conèixer la normativa aplicable en cada cas.

Per procedir al canvi d'ús de local a habitatge és necessari redactar i lliurar a l'ajuntament un projecte tècnic que garanteixi aquest compliment i que estigui signat per un professional competent i col·legiat.

Una vegada s'ha obtingut la llicència es poden realitzar les obres de reforma i condicionar el local per al seu ús com a habitatge.

Una vegada acabades les obres s'han de fer les següents gestions amb altres administracions:

-- TORNAR

muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...