ALTRES LLICÈNCIES


LLICENCIA D'ACTIVITAT

És l'autorització inicial que concedeix l'administració (ajuntament) per poder implantar una determinada activitat sobre la base d'un Projecte Tècnic presentat. És obligatòria perquè un local, nau o oficina pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Haurà de renovar-se cada vegada que canviï d'activitat desenvolupada en el local, quan hi hagi modificacions en el mateix o quan canviï de propietaris del negoci. La Llicència d'Activitat pot comportar obres o no per adaptar el local o oficina a l'activitat que es pretén exercir. Una vegada concedida la Llicència d'Activitat es procedeix a realitzar les obres, si fossin necessàries.

Haurà de renovar-se cada vegada que canviï d'activitat desenvolupada en el local, quan hi hagi modificacions en el mateix o quan canviï de propietaris del negoci.

La Llicència d'Activitat pot comportar obres o no per adaptar el local o oficina a l'activitat que es pretén exercir. Una vegada concedida la Llicència d'Activitat es procedeix a realitzar les obres, si fossin necessàries.

Existeixen dos tipus de llicències d'activitat:

Activitats Innòcues: No generen molèsties significatives, impacte mediambiental, danys a béns públics o privats ni risc per a béns o persones.

Activitats Qualificades: Aquelles considerades com a molestes, insalubres, nocives i/o perilloses i que requereixen adoptar mesures correctives sanitàries, de seguretat i/o mediambientals.

El Projecte d'Activitat està compost d'una Memòria, un Plec de condicions, un Pressupost, els Plànols i l'Estudi de Seguretat i Salut.

Aquests documents indiquen les característiques exactes de l'establiment, les dimensions, la distribució, les obres de condicionament puntuals, les instal·lacions, el cost de les obres, així com la descripció de l'activitat a desenvolupar al costat de la justificació del compliment de les normatives aplicables.

L'expedient obert en sol·licitar la Llicència d'Activitat, conclou amb la concessió de la Llicència d'Obertura i Funcionament.


LLICÈNCIA D'OBERTURA I FUNCIONAMENT

És la llicència definitiva amb la qual l'ajuntament dóna permís per poder obrir l'activitat que es va sol·licitar exercir a la Llicència d'Activitat.

La Llicència de Funcionament té per objecte autoritzar la posada en ús dels edificis, locals o instal·lacions, prèvia constatació que han estat efectuades les actuacions de conformitat amb les condicions de la llicència d'activitat i instal·lacions, i que es troben degudament acabades i aptes segons les condicions urbanístiques, ambientals i de seguretat de la seva destinació específica.

La sol·licitud de les Llicències implica un pagament de taxes que depèn de cada ajuntament. Si, a més, ha estat necessari realitzar obres d'adaptació, caldrà liquidar la Llicència d'Obres (ICIO).


LLICÈNCIES DE DIVISIÓ HORITZONTAL

Per sol·licitar la llicència:


En el cas d'existir una llicència antiga que empara el mateix nombre i ús de les entitats a dividir es tramitaria el Certificat d'innecessarietat, el tràmit del qual és molt més senzill.

Per sol·licitar el certificat:

-- TORNAR

muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...