CÈDULA D’HABITABILITAT


La cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent, i per tant és apte per a l’ús com a vivenda sense perjudici que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula es diu de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la cèdula són:


En la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat d'un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

Documentació necessària:
En els nostres serveis s'inclou:

-- TORNAR

muttar: canviar l'aspecte, la naturalesa, l'estat...